Open letter of Dr. Letas Palmaitis to State Security Dpt of Lithuania

VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTUI

Kopijos:

LRS Nacionalinio saugumo komitetui

Lietuvos Respublikos Aukšiausiajam Teismui

Lietuvos ˛mogaus teisi
ų asociacijai

Privatiems asmenims

Dr. Letas Palmaitis, Donelai
čio 70-7, Kaunas

 

Gerbiamieji,

Kaune inicijuojama byla 1-174-456/08 (teis
ėjas R.Bučma) prieš Maliką ir Hadi˛at Gatajevus, kurie yra plačiai ˛inomi Lietuvoje ir u˛sienyje tuo, kad gelbėjo čečėnų našlaičius ir įkūrė net tris vaikų namus, vieną – Čečenijos sostinėje D˛ohar-Galoje, kitus – Lietuvoje.

Pretekstas – Malikas neva sumušė savo globotinę Karmėlavoje, kuri norėjusi išeiti. Tokią versiją kartoja ir po tėvų / globėjų arešto vieni likę vaikai, kurie matė sumuštąją. Jie tiki, kad ją tikrai sumušė tėvai.

Tačiau aš asmeniškai kol kas ne˛inau, ar tai padarė globėjai, ar pasamdyti asmenys. Gali būti ir taip, kad nukentėjusioji patyrė spaudimą veikti prieš globėjus arba buvo atsiųsto vaikino priversta (arba apgauta) suartėjimui, u˛ ką musulmonai grie˛tai baud˛ia, nes tebebijo ne ˛mogaus teismų, bet Dievo. Tuomet tai provokacija.

Įvykis gali būti atskleistas tik teisminio nagrinėjimo, bet aišku, kad jau dabar į tai kišasi VSD. Jau iš publikacijų matyti, kad ši istorija – tik pretekstas. Su nukentėjusia nėra kontaktų, ji VSD darbuotojų izoliuota.

Ši byla gali b
ūti u˛sakyta Rusijos tarnybų ir padirbta. Malikui ir Hadi˛at gresia ekstradiciją į banditų Rusiją, kur Malikas bus fiziškai sunaikintas, nes kariavo ČRI kariuomenėje prieš okupantus. Visiems yra ˛inoma, kad Rusija traktuoja faktinę nepriklausomybę turėjusios ČRI kariuomenės karius, gynusius savo ˛emę nuo agresoriaus, kaip kriminalinius nusikaltėlius “teroristus” ir skiria jiems kalėjimą iki gyvos galvos.

Net jei Malikas Gatajevas ir sumušė globotinę, ar tokia “bausmė” atitiktų jo nusikaltimą?

Kas Lietuvoje tebetarnauja Rusijai, kas nori naujos rusų okupacijos? Negi tie, kurie privalo ginti Lietuvos interesus? Ar tai nėra įrodymas, kad 1) Lietuvą valdo u˛sienio jėgos; 2) Rusijos ir Vakarų slaptosios tarnybos veikia išvien.

Tiesa, dabar Rusijai nustoja pataikauti net ir Vakarai, kurie ilgą laiką palaikė rusų genocidą Čečėnijoje. Tačiau "iš inercijos" Vakaruose tebevyksta čečėnų ekstradiksijos į Rusiją. Matyt, ka˛kas Lietuvos vardu skuba sureaguoti į kriminalinės Rusijos reikalavimus ir suspėti u˛sitikrinti Putino banditų palankumą.

Pagarbiai,

Dr. Letas Palmaitis

http://lietuvosnaikinimas.wetpaint.com/